O  N  L  I  N  E      S  H  O  P

 
Home shop    ZONNEBRILLEN    MONTUREN    Zoeken    Winkelwagen    Website

 

Algemene voorwaarden

Art. 1. De door Lunettes-Lunettes BVBA uitgevoerde werken, diensten en leveringen geschieden uitsluitend volgens de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 2. De tarieven (werken/diensten en geleverde werken/diensten) welke toegepast worden, geschieden in overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot prijsreglementering en zijn onderhevig aan wijzigingen voor wat betreft werken en/of geleverde artikelen op de door de consument nog niet gedane bestellingen, zonder voorafgaande kennisgeving ter zake.

Art. 3. De uitgevoerde werken, geleverde materialen, artikelen en/of diensten zijn betaalbaar bij levering, contant zonder kosten. Bij niet betaling op de leveringsdag zal, zonder enige schriftelijke aanmaning, een intrest aangerekend worden van 1% per maand. Bij niet betaling op de leveringsdag is tevens, als contractuele schadeloosstelling, zonder in gebreke stelling en onafhankelijk van de kosten van gerechtelijke vervolging, een som gelijk aan 15% van het bestelbedrag met een minimum van € 100,00 verschuldigd.
Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar.

Art. 4. Lunettes-Lunettes BVBA behoudt zich het recht voor uitvoering van werken of diensten te weigeren indien in strijd met een om het even welke toepassing zijnde wettelijke bepaling. In dat geval zullen gedeeltelijk uitgevoerde werken of diensten aan de consument in rekening gebracht worden.

Art. 5. Verantwoordelijkheid van Lunettes-Lunettes BVBA: Lunettes-Lunettes BVBA wijst alle verantwoordelijkheid af van elk gevolg van advies, werken, diensten of materialen gegeven of verzorgt door Lunettes-Lunettes BVBA of andere leveranciers.

Art. 6. Lunettes-Lunettes BVBA is gerechtigd de werken, diensten of materiŽle bescheiden, welke het onderwerp van het werk of dienst hebben uitgemaakt, te behouden of te blokkeren tot op het ogenblik van de volledige betaling van de rekening.

Art. 7. Leveringsdata worden slechts indicatief en zonder verbintenis opgegeven. Een eventuele laattijdige levering mag in geen geval aanleiding geven tot vernietiging of weigering van de bestelling.

Art. 8. Alle werken en/of benodigdheden dienen op het ogenblik van realisatie of beschikbaarheid te worden afgehaald. Indien de consument aflevering door de zorgen van Lunettes-Lunettes BVBA wenst, zijn de hieraan verbonden kosten en risico's volledig ten laste van de consument. Alle werken en/of diensten worden op het ogenblik van realisatie of beschikbaarheid als afgeleverd beschouwd.

Art. 9. Alle bedrijfsstoornissen en onvoorziene gebeurtenissen welke te onzer beoordeling de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of bemoeilijken, geven ons het recht de overeenkomst of het onuitgevoerde gedeelte ervan als opgeschort of onthouden te beschouwen, zonder dat de opdrachtgever schadevergoeding mag vragen.

Art. 10. Enkel klachten die ons binnen de 14 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven worden overgemaakt, zullen in overweging genomen worden.

Art. 11. Ingeval van verkoop van tweedehands-, koopjes- of demo-modellen door Lunettes-Lunettes BVBA wordt het artikel geleverd in de staat waarin het zich bevindt. De koper verklaart deze staat te kennen en te aanvaarden. Geen waarborg of vrijwaring is verschuldigd vanwege de verkoper voor eender welk gebrek, zichtbaar of verborgen.

Art. 12. De consument is verondersteld, benevens de bijzondere voorwaarden van iedere bestelling, kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 13. Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Lunettes-Lunettes BVBA een schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs te betalen.

Art. 14. Lunettes-Lunettes behoud zich het recht om enkel online bestellingen en betalingen van in België wonende klanten te aanvaarden. Leveringen kunnen enkel op adressen in België en niet aan postbussen of algemene pickup-plaatsen.

Art. 15. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
 © 2017 - Lunettes-Lunettes
Help & Contact
FAQ
Retourzending & omruilen
Verzendinformatie
  Over ons
Algemene voorwaarden
Privacy
Disclaimer
  Betalen met:

Geen PayPal-account nodig
 
Bankoverschrijving